background

    POHJOIS-POHJANMAAN DREEVERIKERHO RY

POHJOIS-POHJANMAAN DREEVERIKERHON SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Pohjois-Pohjanmaan Dreeverikerho ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki Oulun läänissä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin kehittää puhdasrotuisen Suomen Kennelliitto -Finska Kennelklubben ry:n hyväksymän dreeverin kasvatusta ja jalostusta, edistää jäsenistönsä keskuudessa kenneltoiminnan, luonnonsuojelun, riistanhoidon ja järkiperäisen metsästyksen tuntemusta sekä toimia Pohjois-Pohjanmaan ja koko maan kenneltyötä harrastavien yhdistysten ja henkilöiden välisenä yhdyssiteenä. Pitää yhteyttä rodun kotimaahan Ruotsiin, Suomen Kennelliittoon ja Suomen Dreeverijärjestöön sekä Pohjois-Pohjanmaan Kennelpiiriin.

3 § Päämääriensä toteuttamiseksi yhdistys pyrkii:
   * Järjestämään koiranäyttelyitä, -ajokokeita ja otteluja.
   * Toimeenpanemaan kurssi- ja koulutustilaisuuksia, kerhoiltoja, opastus- ja esitelmätilaisuuksia koirien ulkomuoto- ja    kokeiden palkintotuomareiden kouluttamiseksi ja yleisen kenneltietouden valistamiseksi ja edistämiseksi
   * Edistämään kenneltoiminnan, riistanhoidon ja metsästyskulttuurin tuntemusta valistustoiminnan ja käytännöllisen kenneltyön ja riistanhoidon muodossa


Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin kenneljärjestöihin.

Yhdistys voi perustaa alajaostoja.
Yhdistys on oikeutettu vuokraamaan tai omistamaan irtainta ja kiinteätä omaisuutta edellä mainittua kurssi- ja koulutustoimintaa varten

4 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä hyvämaineinen henkilö. Jäsenet ovat joko vuosi-, ainais-, perhe- tai nuorisojäseniä. Vuosi-, perhe- ja nuorisojäsenet maksavat jäsenmaksunsa vuosittain viimeistään kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenet kertakaikkisena maksuna, joka on kymmenkertainen viimeksi vahvistettuun vuosijäsenmaksuun nähden. Hallituksen esityksestä yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen yhdistyksen entisen tai puheenjohtajana olevan puheenjohtajan sekä kunniajäsenikseen jäseniä tai ulkopuolisenkin henkilön, joka on yhdistyksen toimialalla erityisesti ansioitunut.

5 § Hallitus voi, milloin erityistä syytä katsotaan olevan, kutsua kenneltyössä tai riistanhoidossa ansioituneen tai yhdistyksen tarkoitusperiä tukeneen henkilön yhdistyksen kutsutuksi jäseneksi, vuodeksi kerrallaan ilman jäsenmaksuvelvollisuutta. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta ja hän ei vuoteen sitä maksa, siitä kun on saanut kirjallisen huomautuksen, jäsen voidaan erottaa jäsenyydestä hallituksen toimesta. Samoin hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai käyttäytyy muuten kunnianvastaisesti. Hallituksella on myös oikeus suorittaa erotus määräaikaisena kurinpidollisena toimenpiteenä, jos jäsen on käyttäytynyt kuten edellä sanottiin. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen. Jos jäsen haluaa itse erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, suullisesti erottaessa on siitä oltava maininta kokouksen pöytäkirjassa.

6 § Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta ja omaisuutta hoitaa hallitus. Hallitukseen, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtaja ja viisi varsinaista jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varamies. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on paikalla.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Juoksevissa asioissa sihteeri yksin.

8 § Hallitus asettaa ja tarvittaessa palkkaa toiminnanjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt sekä määrää heidän tehtävänsä ja palkkionsa talousarvion puitteissa.

9 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15 päivään mennessä ja on tilintarkastajien palautettava ne hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

10 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa, hallituksen tarkemmin määräämänä aikana. Kutsu vuosikokoukseen on toimitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Jos yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

11 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävänä olevan äänimäärän toteaminen
 2. Kokouksen laillisuuden toteaminen.
 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 4. Kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.
 5. Kahden läsnä olevan jäsenen valitseminen ääntenlaskijoiksi.
 6. Hallituksen vuosikertomus, tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
 8. Hallituksen jäsenten valinta (Puheenjohtajan lisäksi viisi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaisen varamiehet.).
 9. Kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten valinta.
 10. Edustajien ja heidän varamiestensä valinta muihin kenneljärjestöihin.
 11. Yhdistyksen jäsenten hallitukselle kirjallisena esittämät asiat, jotka on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen vuosikokousta ja joista hallitus antaa lausuntonsa.
 12. Muut kokouskutsussa mainitut asiat niillä rajoituksilla kuin näiden sääntöjen 13 §:ssä on säädetty.
 13. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan tarvittaessa rajoitetusti keskustella mutta ei tehdä päätöksiä.

12 § Muita yhdistyksen kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää, ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava jäsenistölle avoimella kirjeellä tai postikortilla 14 vuorokautta ennen kokousta.

13 § Kokouksessa älköön päätettäkö muista kuin kokouskutsuissa mainituista asioista.

14 § Kaikki asiat, joista näissä säännöissä ei toisin ole määrätty, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kiinteän omaisuuden ostoon tai vuokraamiseen tarvitaan 5/6 äänten enemmistö annetuista äänistä. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenellä on valtakirjan nojalla oikeus edustaa yhtä poissaolevaa jäsentä.

15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen yleisessä kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa maininta ja jos muutosta kannattaa vähintään 3/4 annetuista äänistä. Kirjallinen muutosehdotus on jätettävä hallitukselle, joka oman lausuntonsa ohella alistaa asian kokouksen päätettäväksi.

16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen mahdollisesti jäljelle jääneet varat Suomen Dreeverijärjestö - Finska Dreverklubben ry:lle

17 § Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Oulussa 13. p:nä maaliskuuta 1983

 

  VUODEN KOIRAN VALITSEMINEN

  Osallistumisoikeus Kaikilla kerhon jäsenten dreevereillä

  Kilpailukausi Kalenterivuosi

  Tulosten laskeminen:
  Tulokset lasketaan kerhon sihteerin ja puheenjohtajan toimesta

  Tulosten julkaiseminen ja Palkintojen jako:
  Tulokset julkaistaan vuosikokouksessa. Voittaja saa palkinnon muistoksi

  KILPAILUPISTEIDEN LASKEMINEN
  Pisteet lasketaan huomioiden seuraavat tulokset

  Näyttelytulos:
  Huomioidaan enintään yksi näyttely.
  Juniori-, nuorten-, avoimen-, käyttö-, valio- ja veteraaniluokka

  ERI 5 pistettä
  EH 3 pistettä
  H 2 pistettä
  CACIB 2 pistettä

  KÄYTTÖKOETULOS:
  Huomioidaan enintään kolme tulosta     

  1. palkinto 7 pistettä
  2. palkinto 5 pistettä
  3. palkinto 3 pistettä

  KENNELPIIRINMESTARI
  5 pistettä

  SM-koe
  1. palkinto 10 pistettä
  2. palkinto 8 pistettä
  3. palkinto 6 pistettä
  4. palkinto 4 pistettä
  5. tai huonompi 2 pistettä

  EM-KISAT
  1. palkinto 4 pistettä
  2. palkinto 3 pistettä
  3. palkinto 2 pistettä
  4. tai huonompi 1 pistettä

  Mikäli useammalla koiralla on sama pistemäärä ratkaisee käyttökokeiden yhteenlaskettu pistemäärä.
  Mikäli pisteet on vielä tasan, ratkaisee SM-sijoitus.

  Sääntöjen hyväksyminen Nämä säännöt on hyväksytty Pohjois-Pohjanmaan Dreeverikerhon vuosikokouksessa

  Kempele 14.3.2004